220V3A-S - 华科电源充电模块维修

17

2023-11

220V3A-S/TT22010-T/220V10A-T2电源模块维修及销售

220V3A-S/TT22010-T/220V10A-T2电源模块维修及更换请联系华科电源。 220V3A-S/TT22010-T/220V10A-T2电源模块故障代码及代码含义如下: 1、220V3A-S/TT22010-T/220V10A-T2电源模块E31为输出欠压。 2、220V3A-S/TT22010-T/220V10A-T2电源模块E32为过温保护。 ...