ER22005/S - 华科电源充电模块维修

03

2019-06

ER22005/S维修

ER22005/S常见故障及处理措施: 故障现象                 故障原因        处理建议 电源指示灯(绿色)灭    输入交流断电     检查ER22005/S输入是否正常,整流模块ER22005/S内部故障 返回维修 电源指示灯(绿色)闪烁  输出欠压         检查ER2200...