GHD22010-2 - 华科电源充电模块维修

19

2023-10

GHD22030-2/GHD22010-2/GHD22010-1A直流屏模块维修

GHD22030-2/GHD22010-2/GHD22010-1A直流屏模块维修请联系华科电源。 华科电源除维修GHD22030-2/GHD22010-2/GHD22010-1A模块,还维修以下型号的产品:FD22010-6电源模块,PM6K-32开关量单元,IV5000HD-2,IV1000HD,EVR700-15000B充电桩模块,DU3000H,EVR500-...

19

2022-04

GHD22010-2充电模块维修

GHD22010-2充电模块故障代码显示含义: 1、模块显示E00时表示GHD22010-2充电模块无故障; 2、GHD22010-2充电模块显示E314时,表示GHD22010-2输出欠压了; 3、GHD22010-2显示为E324,说明GHD22010-2模块环温和内部温度太高过温; 4、GHD22010-2显示为...