JYHR11010/S - 华科电源充电模块维修

31

2019-05

JYHR11010/S维修

JYHR11010/S整流模块保护/告警信息以故障代码的形式在LED上实时的显示,JYHR11010/S故障代码如下显示: 故障代码    代码含义 E00     无故障 E31     输出欠压 E32     模块环温和内部温度过欠温 E33     交流输入过欠压 E34     交流缺相 E35     输入电压...