JYHR11010/S维修 - 华科电源充电模块维修

JYHR11010/S维修

JYHR11010/S整流模块保护/告警信息以故障代码的形式在LED上实时的显示,JYHR11010/S故障代码如下显示:

故障代码    代码含义
E00     无故障
E31     输出欠压
E32     模块环温和内部温度过欠温
E33     交流输入过欠压
E34     交流缺相
E35     输入电压不平衡(本模块没有此功能)
E36     输出过压
E37     地址重复
E38     风扇停转
E39     均流告警